cscms v4增加首页播放器教程

2019-07-08

下载附件解压对应的编码覆盖到根目录
然后在首页指定位置插入播放器代码

  1. <script>bfq();</script>在歌曲播放页加入下面代码 

  1. <script>bfqzt();</script>在歌曲联播页加入下面代码 

  1. <script type='text/javascript' src='{cscms:tempurl}js/common.js'></script>

  2. <script>bfqzt();</script>后台推荐5星际歌曲自动上主页播放器。


附件下载链接:http://pan.baidu.com/s/1jI18ae6 密码:xpfg


 
QQ在线咨询
QQ客服
444738032
微信客服
444738032